Main Menu

Doppler

Doppler [PDF] Read ✓ Doppler : by Erlend Loe Jozef Zelizňák - Doppler, Doppler Otec dvoch det jedn ho d a spadne v lese z bicykla a zrazu zac ti pokoj a harm niu U ho neotravuj nekone n detsk pesni ky zo synov ch rozpr vok my lienky na nov k pe u a v ber spr vnej z chodovej mis

 • Title: Doppler
 • Author: Erlend Loe Jozef Zelizňák
 • ISBN: 9788081591549
 • Page: 249
 • Format: Paperback

[PDF] Read ✓ Doppler : by Erlend Loe Jozef Zelizňák, [PDF] Read ✓ Doppler : by Erlend Loe Jozef Zelizňák, Doppler, Erlend Loe Jozef Zelizňák, Doppler Otec dvoch det jedn ho d a spadne v lese z bicykla a zrazu zac ti pokoj a harm niu U ho neotravuj nekone n detsk pesni ky zo synov ch rozpr vok my lienky na nov k pe u a v ber spr vnej z chodovej misy O to viac si v ak uvedom smr svojho otca Rozhodne sa ods ahova do lesa k sok od Oslo Postav si stan zabije losiu samicu a jej ml a prijme ako svojho adopt Otec dvoch det jedn ho d a spadne. [PDF] Read ✓ Doppler : by Erlend Loe Jozef Zelizňák - Doppler, Doppler Otec dvoch det jedn ho d a spadne v lese z bicykla a zrazu zac ti pokoj a harm niu U ho neotravuj nekone n detsk pesni ky zo synov ch rozpr vok my lienky na nov k pe u a v ber spr vnej z chodovej mis

 • [PDF] Read ✓ Doppler : by Erlend Loe Jozef Zelizňák
  249Erlend Loe Jozef Zelizňák
Doppler


One Comment to Doppler

 1. Erlend Loe is a Norwegian novelist He worked at a psychiatric clinic, and was later a freelance journalist for Norwegian newspaper Adresseavisen Loe now lives and works in Oslo where in 1998 he co founded Screenwriters Oslo an office community for screenwriters.In 1993 he debuted with the book Tatt av kvinnen, and a year later published a children s book, Fisken, about a forklift operator named Kurt Loe has a distinctive style of writing which is often likened to na ve art He often uses irony, exaggeration and humor.

 2. I ve got a thing for Erlend Loe, Norwegian author This is only the second book I ve read by him I just learn a fun tidbit Erlend Loe shares the same birthday with Bob Dylan and me May 24th Lazy Day s , had me laughing out loud Doppler , was also humorous satirical whimsical in style a man is conversing with a baby moose.but there are powerful messages being maded feels a little sad in ways BITTERSWEET is the best way to describe the feeling Doppler takes to living a solitary life in the forest [...]


 3. o u yazar n dile getirmek istemedi i bir durum vard r Yazmak, ne olursa olsun yazmak, insan n kendisi i in yapt bir eydir, evet, ama ayn zamanda kendisi i in, di er insanlara kar yap lan bir i tir, di er insanlar i in yap lan bir i ise hi de ildir nk bir odaya kendini kapatan, bir k y evine ta nan, herkesten ka an yazar, bunu k m r karmak i in madene inen madenci gibi yapmaz, bunu yapar, nk yapmak zorundad r, yapar, nk kendini o insana, herkesten ka an insana d n t rm t r Bunu kimse ng rerek yap [...]


 4. kitap hakk nda bir eyler s yleyip s prizini bozmak istemem ama ger ekten s priz gibi bir kitap es ge ilmemesi iyi olur yok yok en iyisi mutlaka okuyun derim.


 5. Doppler, kli e bir konuyu s radan i ehir aile toplum hayat n terk edip do aya ka mak , ok da farkl eyler s ylemeden, ancak iyi bir mizahla anlatan ho bir k sa roman Birka renkli karakter, pek ikna edici olmasalar da, okuman n keyfini artt r yor Olay rg s n n de pek inand rc olmad n s ylemeliyim Tabii bu yazar n a da bir masal kaleme almaya hedeflemi olmas ndan da kaynaklanm olabilir Biraz didaktik havas da var evirinin Dilek Ba ak gayet iyi oldu unu, ak c bir dil ve T rk e argo kelimelerin, deyi [...] 6. I am absolutely satisfied with Loe s humor I giggled like a moron on every page Read it from one take Could not leave the book My friends recommended me this book since I spend three years in countryside isolation So I have something in common with Doppler not a lot I like the people, for example Doppler is antihero, so it was difficult for me to share his opinions and I felted as a passive observer, than a participant as some novels can make me feel At the same time it is so intimate and hilar [...]


 7. yer yer kendi icinde eli me ya asada cok kolay okunan keyifli bir kendinden ka kitab icinde bol bol d nd ren eler de mevcut daha ne olsun Do ru olan yapm yorsan, e siz olmak bir i e yaram yor Asl nda, do ru ya da yanl diye bir ey yok Mesele, kim oldu un ve ne zaman oldu un Burada, ormanda bile ocuk k lt r n n zehirli oklar ndan ka yok Bu bir t r hastal k gibi Kulaktan kula a bula yor Kayna a birazc k maruz kalman z bile, vir s n beyninize amans zca sald rmas i in yeterli Siz her eyden habersizke [...]


 8. Nije lo ovaj Dopler, ali nije vala ni toliko groteskan kao to sam, na osnovu preporuka, o ekivala Od filma bi se, pak, mogla napraviti odli na komedija, jer ima upravo takvog materijala Ali da popravlja raspolo enje, pa sad, nisam ba sigurna da je tako.Uglavnom, solidna razbibriga za sve nas koji ba i ne volimo ljude, koji preferiramo usamljenost i esto razmi ljamo da dignemo ruke od svega, posebno savremenog na ina ivota i odemo da ivimo u umu Dobra, ali ne i iscrpna i ozbiljna kritika modernog [...]


 9. Uzun zamand r merak etti im bu roman hakk n daha da iyi vermek i in s rt m bir a aca verir, kitaptaki gibi bir geyikle olmasa da bah emdeki kirpi Zarif le okurum diye d nm t m Oysa ilk sat r ndan son sayfas na hastane koltu unda bitti, daha da iyi oldu Ele tirilen sistemin tam da g be inde, bir hastanede daha da anlam buldu hikaye D zenin dayatt klar ndan bunal p evini, i ini terk ederek ormana yerle en ve bir geyikle ya amaya ba layan Doppler in hikayesi Biraz fark ndal olan biri i in s yledi i [...]


 10. Duhovita kritika ljudske otu enosti od drugih ljudi a posebno od prirode Potrebno je prona i ravnote u izme u jednog i drugog A to je ponekad i najte e


 11. Dar viena knyga perskaityta norveg kalba Valio,valio, valiooo Erlend Loe tikriausiai yra m giamas daugelio imigrant , nes jo knygos o gal tiksliau, knygel s labai lengvai skaitosi kalba ne mantri, bet maik ti ir nuotaikinga Tiesa, net Vilni radau itoj knygoj pamin t , tai reikia tik tis, kad m s leidyklos nepasidid iuos kada nors i versti i knygel lietuvi kalb Apie k gi ia ra oma Apie vien keistuol , i jus gyventi mi kan po t vo mirties Tiesa, t vo mirtis nebuvo vienintel ir tikroji atsiskyrimo [...]


 12. Orta s n f bir kentlinin varolu unu sorgulamas zerine bir roman Doppler Aniden insan n kafas na dank eden ger ekler vard r Bir o umuz bununla erken y zle irken di erlerimiz Doppler gibi koca bir hayat ya ad ktan sonra kar la r Elbette onun gibi u hikayeler ya ayanlar da var ya da kararlar al p uygulamay topya gibi g renler de Bir sabah uyand nda tamamen farkl bir hayat ya amak istedi ini fark edip, gelece ini o y nde ekillendirmek isteyenlerin hikayelerini ok duymu uzdur.Kahraman m z n d n m s r [...]


 13. Muhte emsin DopplerBir o umuzun yapmak isteyip veya en az ndan akl ndan ge irip de ,cesaretsizlikten ya da sebebini tam olarak bilmedi imiz nedenlerden dolay uygulayamad m z hayat tarz n yakalam Doppler ahsen ben,orman n deniz versiyonunu hayata ge irmeyi hep d nm md r.Yani,i inde rahat edilebilecek boyutta 12 15 metre aras bir teknede ya ay p Doppler,denizin sa solu belli olmaz dese de nispeten iptidai,ama bir o kadar da zevkine doyumsuz,insanlardan ok da uzak kalmadan bunun dozu iste e g re ay [...]


 14. Story about a man who goes living in forest, after having serious brain injury and sudden loss of a father who he never knew and questions life essences and his life It is funny, dark, but at the same time, hopeful and sad I love this kind of books.


 15. Doppler s ur kom, ako Dopplera prez vali v detstve z d vodu istej fyzickej dispoz cie, rozhodne nie je vychcan kniha a tala sa ve mi dobre Len e tanie v MHD a na in ch za udnen ch miestach dod ch pac s hlasn r mec ubovo n mu latentn mu mizantropovi a vyhoren mu nad tridsiatnikovi Aj napriek jednoduchosti pr behu som nedok zala odhadn al ie smerovanie ostane v lese neostane pred i mlie nu dohodu zalo komunitu vzt i totem vr ti sa k ene zavr ho na psychiatriu zlyn uj z de z lesa a stane sa znova p [...]


 16. neden ad rda ya yorsun diye soruyor gregus ate in yan nda kahvalt m z ederken ben de tam olarak bilmiyorum ama uzakla mam gerekti ini hissettim biraz kendimle kalmaya ihtiyac m vard bunu en son, ok eskiden yapm t m diyorum merhaba doppler ve fantastik mizah festivalde norve yap m the square i izledikten sonra, seni okumak ne g zel gitti yle, te ekk r ederim, ok keyif ald msanlar seni amerikan edebiyat ndaki kitaplarla, kli e ba ka yap mlarla k yaslayacaklar, hi ald rma yolda olmak deyince akl na [...]


 17. Son zamanlarda elime al p okuduklar m i inde ok be endiklerimden biri, bu senenin kayda de er ke fi diyebilirim Baz yerlerinde kahkahadan k r ld m, zellikle ba larda ronik metin sevenler i in Toplum ele tirisi sevenler i in ahane kurgu Ayr ca yazar kelimeleri yle h nerle dizmi ki okurken her ey g z m n n nde olup biter gibi canland , hatta bir ka sene sonra sorulsa film mi seyrettim kitap m okudum ay ramayabilirim.


 18. Modernite ve karasafra n n merkezi Norve ten modern insana yak lm trajikomik bir a t Bir solukta okunuyor, ilk k s mda ok farkl bir ey vaat etmezken yle bir d n yap yor ki, hayran kal yorsunuz.Norve liler modern, Norve liler yaln z, Norve liler birbirlerini dinlemiyor Norve liler nemsenmek istiyor, di erlerinden farkl olmak istiyor, takdir edilmek istiyor stiyor da istiyor Peki ne kadar nemsiyor, ne kadar takdir ediyorlar ahsi kan m Norve lilerin a.ka.a modern insan a.k.a ehir insan sorunu neyi [...]


 19. bu kitap neden bu kadar me hur oldu, haz r ebooku varken okuyay m istedim into the wild niye me hur olduysa bu da o y zden me hur olmu ba ar l ve zengin beyazlar n varolu krizine girip abuk subuk eyler yapmas n insanlar seviyor enteresan bir ekilde bana hi ilgin gelmiyor, edebi olarak da bir ey sunmay nca kitab be enme ans m kalmad. 20. Ba ar l bir okul hayat , evlili i ve ocuklar olan Doppler in her eyi b rak p geyi i Bongo yla beraber ormanda bir hayat kurmas n anlat yor G ndelik hayat n s k c ili kilerinden, izgi filmlerin fark etmeden beynimize yerle en m ziklerinden ve ba ar hikayelerinin pe ine tak ld m z ya amdan s yr lman n getirdi i zg rl e var Sade, ak c ve komik bir dil Orta s n f insan say klamas Sahil kasabas na yerle mek istiyorum un uygulanm hali Evet, imdi daha y ksek sesle Sahil kasabas na de ilse bile ormana y [...]


 21. Orman n sa solu belli olmaz diyor ben tam arabadan inerken, Dikkatli ol Yan l yorsun, orman sakin ve dostanedir Denizin sa solu belli olmaz Bir de da n Ama orman n sa solu bellidir ve ba ka her yerden daha az kafa kar t r r Denize, do aya ve insana hi bir ekilde g venilmezken, ya am n orman n ellerine hi teredd ts z b rakabilirsin nk orman dinler ve anlar Orman y kmaz, yeniden kurar ve her eyin b y mesine izin verir Orman her eyi anlar, her eyi kucaklar diyorum ok keyifli, cumartesi program n ip [...]


 22. Ozbiljniji i te i roman od Naivan.Super Pri a o otu enju oslikana kroz poku aj glavnog junaka da povrati ose aj jednostavnosti i bliskosti sa prirodom. 23. Hakk nda yaz lan onca olumsuz ele tiriye ra men ben bu kitab ok sevdim Hem esprili dili ho uma gitti, umursamazl yer yer sinir etti ki zaten ama buydu bence her eyi b rak p gitmek istemesi ama asl nda b rakamam olmas falan tavsiye ederim.


 24. Doppler je t pek, kter m moc piln ivot Piln chod do pr ce, piln pe uje o sv d ti Jednoho dne spadne z kola a jak tak le v mechu, zjist , e ho ta jeho pilnost u dost tve a e vlastn nesn lidi A tak se rozhodne odej t do lesa Pro by v s to m lo zaj mat Pokud jste si alespo trochu u ili absurditu Stolet ho sta ka nemusela v s ta kniha vylo en bavit , a sed v m syrovost seversk literatury, je jasno, Dopplera mus te m t Bude v s bavit, i kdy se nebudete sm t na cel kolo, budete s nap t m o ek vat, jak [...]


 25. Some books just hit a nerve, as this did in Scandinavia where it became a bestseller when it was first published in 2004 Just republished in English by Anansi Press of Canada, this hilarious comic novel about a worthy man s mid life crisis is destined to be a huge hit in North America Just about everyone I know needs a copy of this for its humor, insight, and recognition of our commonalities across national boundaries.A Norwegian businessman and avid cyclist falls off his bike one day while in t [...]


 26. Jack London un Yaban n a r s kitab ba ta olmak zere, Thoreau gibi isimlerin esintilerini hissetti im kitapta medeniyetin ko u turmas i inde yorulmu Doppler in ka yahut da sava vurgulanm Bu ka , anti modernite ta sa da, yine ekonomik manada ise para mukabili ekonomi kar tl i erse de temel tezler yap sal manada zay f kalm.Bir ideoloji, bir inan yap s in a etmeye al mam tamam lakin bireyin neden ka mas gerekti i ba ka bir deyi le, neden ka t sorusuna ise insanlar sevmemek d nda g l ve yanl lanabili [...]


 27. msarki.tumblr post 1280211A refreshing tale of personal hate and one man s effort to exist freely enough to express it on a daily basis Doppler s War is one against conformity and stupidity and a personal quest to discover eventually if the entire world is actually this pathetically dumb The hope that he will one day find intelligent life somewhere on the planet provides enough incentive for himself, his young son Gregus, and his adopted teen aged elk son Bongo, to head off to forests unknown an [...]


 28. ncelikle bu kitapla ilgili olumsuz yorumlar nas l yap labilir a k n m do rusu kitap norve li bir abi ki ad doppler bu ahs n ayd nlanmas n bir nevi kendi into the wild hikayesini anlat yortab n dilini yeralt edebiyat diye tabir etsem do ru bir tespit yapm olur muyum bilmiyorum.okurken para kazanma arzusundan vazge i her eyi b rak d rt s kendini dinle i g d s hani hep isteriz de yapamay z ya i te bu adam deniyor olduk a da memnun deneyiminden bu s re te onun etkilendikleri ve etkilediklerini g r y [...]